دکتر مهدی نورالدینی

علمی دینی فرهنگی اقتصادی سیاسی

الف حصوصیات عروق

1.       به ترتیب قطر رگ و سطح مقطع کل از مویرگ به سمت  سیاهرگ ........

الف) افزایش –افزایش                     ب) افزایش –کاهش

ج)کاهش –کاهش                            د) کاهش – افزایش

2.       اختلالات شریانی آنوریسم و آرتریواسکلروزیس بر اثر چه تغييري  بوجود می آیند؟

الف)کاهش الاستیک – کاهش بافت فیبروز              ب)افزایش الاستیک – کاهش بافت فیبروز

ج)کاهش الاستیک – افزایش بافت فیبروز               د)افزایش الاستیک – افزایش بافت فیبروز

3.       وقتی از آئورت به سمت مویرگ پیوسته می رویم ضخامت جدار رگ ، سطح مقطع رگ ، سطح مقطع کل ، تنشن و فشار خون به ترتیب چه تغییراتی می کنند؟

الف)کاهش-کاهش-افزایش-کاهش-کاهش       ب)افزایش-افزایش-افزایش-افزایش-کاهش 

 ج)کاهش-کاهش-کاهش-افزایش-افزایش        د)کاهش-افزایش-کاهش-افزایش-کاهش

 

4.       در خصوص ويژگي هاي سرخرگ ها و سياهرگ ها كداميك صحيح نمي باشد؟

الف)قطر دهانه سياهرگ ها بزرگ تر  است              ب)ضخامت جدار سرخرگ ها بيشتر است

ج)قابليت جمع شدن سياهرگ ها كمتر است               د)قوام سرخرگ ها بيشتر است

5.       وقتي از مويرگ به سمت سياهرگ ميرويم...........میابد

الف)دهانه رگ ،  فشار و تنشن همه افزايش              ب)دهانه رگ كاهش ، فشار و تنشن افزايش 

ج)دهانه رگ و تنشن افزايش ، فشار كاهش              د)دهانه رگ ، فشار و تنشن همه كاهش

6.         tension در گردش خون ریوی نسبت به سیستمیک........ است زیرا فشار در رگهای ریوی نسبت به سیستمیک .........است

الف – کمتر – کمتر                  ب- کمتر – بیشتر         ج- بیشتر – کمتر        د- بیشتر – بیشتر

 

7.       در خصوص Distensibility(D) كدام گزينه صحيح است؟

الف)Dوريد هاي ريوي >D  وريد هاي سيستميك

ب)D  شريان هاي سيستميك > D  شريان هاي ريوي

ج)D  همه سرخرگ ها > D همه وريد ها

د) D  سيستم ريوي > D سيستم سيستميك

8.       در خصوص كمپليانس(C) و Distensibility(D) و حجم  (V) سيستم هاي گردش خون كداميك صحيح است؟

الف) Dريوي↑  ،  Vاوليه↑                             C  ريوي↑                   

ب) D سیستمیک↓، V اولیه↑                C سیستمیک↓

ج) D ریوی↑ ، Vاوليه↓                 C  ريوي↓

د) D سیستمیک↑ ، Vاوليه↓                 C سیستمیک↑   

9.       کدام صحیح است؟

الف – بعلت مبزان بیشتر الیاف الاستیک  در شریانها نسبت به وریدها ، اتساع پذیری شریانها کمتر از اتساع پذیری سیاهرگهاست.

ب- کمپلیانس گردش خون ریوی در اثر تحریک سمپاتیک و افزایش اکسیزن آلوئولی افزایش میابد

ج- در شرایطی که هورمونهای اپی نفرین و نوراپی نفرین  در بدن افزایش یابد کمپلیانس رگهای سیستمیک کاهش می یابد.

د- افزایش حجم خون در جریان می تواند منجر به کاهش کمپلیانس رگ شود.

ه- در شرایط افزایش دی اکسید کربن خون ، کمپلیانس رگهای سیستمیک کاهش می یابد.

 

10.   كداميك از موارد زير از مزيت هاي وريدها نسبت به سرخرگ ها نيست؟

الف.بيشتر بودن قطر دهانه                                      ب.به راحتي كلاپس ميشوند

ج.کمپلیانس بيشتري دارند                                      د.بيشتربودن ضخامت جدارشان

11.   کدام گزینه نادرست است؟

الف در سرماخوردگی فشار خون افزایش می یابد.

ب- خونرسانی به شبکه مویرگ از نوع گردش خون موازی است.

ج- در سیستم اعصاب مرکزی سلولهای آستروسیت مواد غذایی رااز مویرگها  به نورونها  منتقل میکنند .

د- غده تیروئید نسبت به عضله واسکولاریتی بیشتری دارد.

12.   واسکولاریتی عبارت است از:

1)میزان جریان خون موجود در واحد وزنی بافت

2)حجم خون موجود در واحد جرمی بافت

3)تعداد رگ­های موجود در واحد حجم بافت

4)سطح مقطع کل رگ­ها در واحد حجم بافت

 

13.   کدامیک در آترواسکلروز ایجاد نمی شود؟

الف-کم شدن الیاف عضلانی

ب-بزرگ شدن اندازه نبض

ج-زیاد شدن قدرت انقباض عروق

د-کاهش کمپلیانس عروق

 

14.   درباره ی کمپلیانس تاخیری همه گزینه ها صحیح هستند به جز:

الف- حاصل تغییر قدرت انقباض  ناشی از تغییر حجم است.

ب- حاصل تغییر الاستیسیته  ناشی از تغییر حجم است.

ج- افزایش حجم خون موجود در رگ پس از مدتی منجر به افزایش قدرت انقباض و افزایش فشار خون میشود.

د- در موارد خونریزی همراه با سیستم سمپاتیک از تغییر فشار جلوگیری می کند

15.   در هایپرتنشن وآرتریواسکلروزیس چه اتفاقی برای کمپلیانس عروق میافتد؟

الف)کاهش-کاهش   ب)افزایش-افزایش   ج)بی تغییر-کاهش    د)بی تغییر-افزایش

16.   کدام یک در ساختار خود دارای لایه عضلانی پیوسته  نازک می باشد؟

‌أ.         ونول

‌ب.     آرتریول

‌ج.       متاآرتریول

‌د.        مویرگ منفذ دار 

 

17.   وریدها نسبت به سرخرگ ها........کمتری دارند.

1)کمپلیانس   2)الاستیسیته  3)قطر دهانه  4)سرعت حرکت خون

18.   کدام یک از قسمت های گردش خون بیشترین الاستیسیته را دارد؟

‌أ.         آئورت

‌ب.      عروق  عضلات

‌ج.       عروق ریوی

‌د.        عروق گوارش

 

 

19.   قویترین عامل تغییر مقاومت در گردش خون  کدام است؟

‌أ.         طول رگ  

‌ب.     قطر رگ  

‌ج.       الاستیسیته رگ

‌د.        ویسکوزیته خون   

 

20.   کدامیک سبب افزایش کمپلیانس در دهلیز راست می گردد؟

الف)فرآیند بازدم       ب)رفلکس بین بریج      ج)انفارکتوس        د)تحریک پاراسمپاتیک

21.   کدامیک از بافت های زیر مویرگ دارد؟ چه نوعی؟

الف)غضروف-منفذ دار           ب)مغز استخوان – پیوسته     ج) عدسی -پیوسته       د) مغز استخوان –سینوزوئید

22.   در کدام قسمت، مویرگ پیوسته وجود دارد؟

1)پوست                                                    2)غضروف تیروئید

3)عاج دندان                                               4)قرنیه چشم

23.   در شبکه کوروئیدی و گلومرول کلیه کدام انواع مویرگ بیشتر یافت می شود؟

الف)منفذدار- سینوزوئید

ب)سینوزوئید- منفذدار

ج) منفذدار- منفذدار

د) سینوزوئید- سینوزوئید

 

24.   فشار ورید مرکزی با ...........افزایش می یابد.

الف) کاهش تعداد ضربان قلب             ب) افزایش مقاومت محیطی کل

ج) کاهش حجم خون                         د) افزایش گنجایش وریدی

25.   بیشترین حجم ذخیره خون در کدام قسمت دیده میشود؟

الف) گوارش               ب) پوست               ج) عضلات           د) ریه ها

26.   کمپلیانس کدامیک بیشتر است؟

الف) ورید ها                 ب) شریانها             ج) شریانچه ها           د) مویرگها

 

ب فیزیک گردش خون

27.   با افزایش قطر اسفنگتر پیش مویرگی کدام یک کاهش می­یابد؟

‌أ.         جریان خون مویرگی                           

‌ب.     قابلیت هدایت عروق

‌ج.       میزان فیلتراسیون مویرگی                 

‌د.        مقاومت

 

28.   انقباض آرتریول  سبب --------- مقاومت ،-------- فشار خون بافت و ------- جریان خون بافت می­شود.

‌أ.         افزایش - بالا رفتن - افزایش

‌ب.     افزایش - پایین آمدن - کاهش

‌ج.       کاهش - پایین آمدن - کاهش                         

‌د.        کاهش - بالا رفتن - افزایش                         

 

29.   ریختن آدرنالین(اپی نفرین) بر روی روده باعث ............ جریان خون کبد و .......... گردش خون عضله اسکلتی است.

الف)کاهش-افزایش     ب)افزایش-عدم تغییر   

 ج)کاهش-کاهش فشار       د)کاهش-افزایش مقاومت         

 

30.   بیشترین مقاومت فردی و بالاترین مقاومت کل مربوط به کدام عروق است؟

الف)آرتریول-وین    ب)وین-آرتری    ج)مویرگ-آرتریول        د)آرتریول-مویرگ

 

31.   به ترتيب كمترين سرعت و كمترين ويسكوزيته در كدام عروق ديده ميشود؟

1)      مويرگ –سياهرگ      2) مويرگ –مويرگ

2)      سياهرگ –آئورت        4) سياهرگ –سياهرگ

 

32.   عدد رینولد برای رگ های......بکار می رود و واحد آن..........می باشد.

‌أ.         الاستیک-واحد ندارد  

‌ب.     سخت-واحد ندارد 

‌ج.       الاستیکMg.mm/ml.s

‌د.        سخت- Mg.mm/ml

33.   در یک فرد بالغ عدد رینولد به فاصله مدت زمانی 2ساعت اندازه گیری شده است.مشاهده شد که این عدد از 2600 به 2150 کاهش یافت. در این مدت امکان دارد......اتفاق افتاده باشد.

‌أ.         افزایش دانسیته خون     

‌ب.     کاهش هماتوکریت خون                                    

‌ج.       کاهش درجه حرارت بدن  

‌د.        افزایش جریان خون

34.   احتمال ایجاد جریان گردبادی (آشفته یا turbulent) در کدام یک از گزینه های زیر بیشتر است؟

‌أ.         دریچه های قلبی

‌ب.     آئورت

‌ج.       شریانچه ها

‌د.        مویرگ ها

35.   ايجاد جريان هاي گردابي با كدام يك از عوامل زير رابطه معكوس دارد؟

الف.ويسكوزيته خون              ب.قطر رگ        ج.سرعت جريان خون           د.دانسيته 

36.   كدام عبارت زير صحيح است؟

الف.اثر جريان خون بر ويسكوزيته همانند اثر درجه حرارت بر ويسكوزيته است.

ب.تغييرات ويسكوزيته ،هرچه از رگ هاي بزرگتر به سمت رگهاي كوچكتر برويم نسبت به تغييرات در رگهاي موئينه ، شديدتر است.

ج.با تحريك سمپاتيك ،جريان خون Arteriole  ها افزايش ميابد.

د.به دليل بيشتر بودن حجم خون در گردش سيستميك ، اتساع پذيري گردش خون سيستميك بيشتر از گردش خون ريوي است.

37.   كاهش کدام یک از موارد زیر احتمال  ایجاد جریان لایه ای را افزایش می دهد

الف) چگالی خون   ب) ویسکوزیته                  ج)قطررگ                        د) سرعت جریان خون

38.   در آنمی ها مکررا جریان ...............ایجاد میشود زیرا.........

الف)توربولانت، ویسکوزیته خون کمتر است.                  الف)توربولانت،  جريان خون بافتي كاهش ميابد.  

ج)لامینار، قطر عروق افزايش ميابد                          د)لامینار، ویسکوزیته خون بیشتر است.

39.   طبق قانون پوازی  ميزان جریان خون با کدام  عامل زیر رابطه عكس دارد؟

الف)فشار خون     ب)شعاع رگ         ج)ویسکوزیته             د)درجه حرارت

40.   سرعت جریان خون :

 الف)در مویرگها بیشتر از آرتریولهاست.                 ب)در وریدها بیشتر از ونولهاست.

ج)در مویرگها بیشتر از ونولهاست                        د)در ناحیه تنگی یک رگ خونی کاهش می یابد.

 

 

41.   یکای کنداکتاکس کدام است؟

‌أ.         ml/mmHg.s

‌ب.     mmHg.ml/s

‌ج.       mmHg/ml.s

‌د.        mmHg.s/ml

42.   مویرگ کدام یک دارای کمترین کنداکتانس در بدن می باشد؟

‌أ.         گلومرول

‌ب.     کبد

‌ج.       پوست

‌د.        مغز

43.   اگر طول و قطر رگی به ترتیب2و3 برابر شود،کنداکتانس رگ چند برابر خواهد شد؟

‌أ.         81

‌ب.     82/2

‌ج.       2/82

‌د.        81/1

44.   اگر طول رگي 2برابر و شعاع آن نصف شود ،مقاومت چه تغيري مي كند؟

الف.4برابر مي شود     ب.8برابر ميشود    ج.16برابر ميشود     د.32برابر ميشود

 

45.   در کدام  مورد زیر جریان خون رگ منقطع است:

الف) فشار خون از closing pressure  بیشتر باشد

ب) فشار بافت  از closing pressure  کمتر باشد

ج) فشار کاف کمتر از فشار دیاستول باشد

د) فشار اتمفسر بیشتر از فشار دیاستول  و کمتر از سیستول باشد

46.   جریان خون  در کدام یک از ورید های زیر بصورت منقطع است؟

الف) SVC     ب)IVC      ج)ریوی      د) ژوگولار

47.   کدام یک از فاکتورهای زیر با ویسکوزیته رابطه مستقیم دارد؟

الف) درجه حرارت بدن        ب) هماتوکریت     ج)الاستيسيته رگ د) سرعت جریان خون 

48.   -توزیع جریان خون عمدتا توسط کدامیک تنظیم میشود؟

الف)مویرگها     ب)شریانچه ها      ج)ونولها           د)مناطق اتصالی سرخرگی –وریدی

49.   در هنگام ورزش میزان جریان خون کدام به نصف حالت استراحت میرسد؟

الف)قلب   ب)استخوان         ج)مغز          د)کلیه

50.   کدام گزینه صحیح است؟

الف – ویسکوزیته روی مقاومت تاثیر دارد به طوریکه افزایش هماتوکریت باعث کاهش ویسکوزیته و کاهش مقاومت می شود

ب- مویرگها به تنهایی بیشترین مقاومت را دارند چون خون در آنها بیشترین  ویسکوزیته وکمترین سرعت را دارد.

ج- ویسکوززیته خون در دمای 37درجه 1.8 برابر ویسکوزیته آب است.

د- با صرف غذا  ویسکوزیته وفشار خون افزایش می یابد.

51.   كداميك موجب افزايش فشار انكوتيك مويرگي ميشود؟

‌أ.         كوشينگ

‌ب.     كاهش غلظت پروتئين

‌ج.       سيروز كبدي       

‌د.        پروتئين اوري    

52.   کدام جزء خصوصیت گردش خون موازی نیست؟

الف – بدن می تواند نقشه گردش خون خود را بر اساس نیاز  تغییر دهد.

ب- هر بافت گردش خون خود را خودش کنترل می کند .

ج- مقاومت کل سیستم کاهش می  یابد.

د- کوچکترین اختلال در یک مقاومت باعث اختلال مقاومت کل سیستم می شود.

53.   در کدام مورد از موارد زیر فشار دهلیز راست کاهش می یابد؟

‌أ.         در حالت انفارکتوس قلبی   

‌ب.     فرد در حال حرکت  

‌ج.       در فعالیت زیاد قلبی

‌د.        بالا بردن دست      

54.   از آئورت به سمت مویرگ ها و از مویرگ ها به سمت سیاهرگ ها حرکت می کنیم.کدام یک از پارامترهای زیر در طول مسیر ثابت می ماند؟

‌أ.         سطح مقطع کل 

‌ب.     سرعت خون

‌ج.       فشار خون 

‌د.        جریان خون  

55.   جریان لامینار باعث ............... ودر ................... وجود دارد.

الف- پیدایش اثر فارئوس لیندکوئست – مویرگها

ب- خنثی شدن اثر فارئوس لیند کوئست – مویرگها

ج- پیدایش اثر فارئوس لیند کوئست – آرتریولها

د- خنثی شدن اثر فارئوس لیند کوئست – آرتریولها

56.   چرا با وجود اینکه در مویرگ سرعت کم میشود ویسکوزیته هم کم میشود؟

الف)بر اساس قانون پوآزی   ب)اصل برنوله   ج)پدیده دونان   د)اثرفارنئوس لیدنکوئست

57.   تنگ شدن يك رگ به نصف قطر آن مقاومت ان را در برابر جريان خون چند برابر خواهد كرد؟

1)                              2)16                       3)                     4)8

58.   طبق فرمول پوآزي، كداميك از عوامل زيرباعث افزايش ميزان جريان خون ميشود؟

الف.افزايش ويسكوزيته خون    ب.افزايش قطر رگ   ج.كاهش فشار خون شرياني   د.افزايش طول رگ

 

59.   افت ناگهانی فشار و بیشترین مقاومت به ترتیب در کدام گزینه های زیر وجود دارد؟

      الف) ونول –سرخرگ الاستیک     ب) آرتریول –آرتریول    ج) آرتریول –ونول   د) سرخرگ عضلانی-سرخرگ الاستیک

60.   فشار خون در کدام یک از قسمتهای زیر بیشتر از آئورت است.

الف) فشار روید مچ دست درحالی که دست به طرف بالا گرفته شده

ب) فشار شریان مچ دست در حالی که دست به طرف پائين گرفته شده

ج) فشار شریان مچ پا در حالتی که فرد ایستاده است.

د) فشار ورید مچ پا در حالتی که دراز كشيده  است.

61.   بیشترین افت فشار در کدام یک از بسترهای عروقی زیر است؟

الف) شریانهای بزرگ                                   ب) شریانهای کوچک                     

ج) شریانچه ها                                          د) مویرگها

62.   تاثير كدام يك از عوامل زير بر روي فشار نبض آئورت با بقيه متفاوت است؟

    1)افزايش preload           2)افزايش inotropy      

    3)افزايش كمپليانس عروق     4)افزايش sv

63.   کدام عامل فشار نبض را افزایش می دهد؟

الف)کاهش After load                              

ب)کاهشInotropy

ج)افزایش Heart rate

د)افزایش کمپلیانس

 

64.   هایپرتروفی بطن چپ در کدام یک از اختلالات زیر دیده می­شود؟

‌أ.         تنگی میترال                                       

‌ب.     نارسایی دریچه سه لتی

‌ج.       نارسایی دریچه شریان ریوی                    

‌د.        تنگی آئورت

65.   اندازه فشار نبض در کدام یک از حالت های زیر کاهش می یابد؟

الف) تب شدید                                          ب) ارتریو اسکلروزیس                     

ج) تنگی دریچه آئورت                                    د) نارسائی دریچه ائورت

66.    فشار نبض در کدام حالت نسبت به وضعیت طبیعی کمتر است؟

الف)نارسایی دریچه آئورتی   ب)تنگی دریچه آئورتی             ج)آرترواسکلروز عروق           د)افزایش سن

 

67.   کدام یک باعث کاهش فشار نبض خون می شود؟

‌أ.         افزایش تعداد ضربان قلب           

‌ب.     افزایش  inotropy

‌ج.       افزایش Preload

‌د.        افزایش کمپلیانس

68.   کدامیک از عوامل زیر تاثیر منفی بر فشار نبض دارد؟

الف) افزایش فعالیت پمپ های سینه ای ، وریدی ، شکمی ، عضلات اسکلتی

ب) افزایش کمپلیانس سرخرگ و سیاهرگ –افزایش HR

ج) افزایش سن – افزایش سختی عروق

د) افزایش فعالیت سمپاتیک – افزایش آلدسترون

 

69.   کدام گزینه باعث افزایش حجم ضربه ای می گردد؟

الف)کاهشPreload     ب)افزایشHeart rate     ج)افزایشInotropy     د)کاهش بازگشت وریدی

 

70.   آقای 60 ساله دارای فشار خون متوسط   mmHg144 ، تعداد ضربان قلب 78 ضربه در دقیقه،  فشار دهلیز راست mmHg 14 و برون ده قلب L/min 6  است. فشار نبض وی mmHg  35و هماتوکریت  mmHg 40 دارد. مقاومت کل محیطی در این فرد چقدر است؟

‌أ.         1.3mmHg/ml/min

‌ب.     mmHg/ml/min20

‌ج.       mmHg/ml/min17

‌د.        mmHg/ml/min24

71.   کدام گزینه غلط است؟

الف)در بیماری آرتریواسکلوروزیس شکل موج نبض مرتفع تر و باریک و دندانه دار  ا.ست

ب)در بیماری آئورتیک استنوزیس منحنی بلند تر  و پهن میشود.

ج) در بیماری داکتوس آرتریوزوس سیستول افزایش و دیاستول کاهش  می یابد و منحنی نبص دندانه دار است.

د) در بیماری regurgitation  Aortic نبض بزرگ و باریک و بی دندانه می شود.

72.   از سرخرگ به مویرگ سطح مقطع کل ، سرعت جریان خون و فشار خون چه تغییری می کند؟

الف)افزایش،افزایش،کاهش    ب)کاهش،کاهش،افزایش  

 ج)افزایش،کاهش،کاهش      د)کاهش،کاهش،کاهش          

73.   کدامیک از موارد زیر در عروق شریان ریوی کمتر از عروق شریان سیستمیک است؟

الف) جریان خون             ب)فشار خون            ج) مقاومت              د) تنگی ناشی از سمپاتیک

74.   کدام مورد موجب کاهش فشار خون می شود؟

1)اختلال در اندوتلیال                         2)افزایش حجم خون

3)آنمي                                      4)آترواسکلروزیس

75.   در خصوص گردش خون دوران جنینی و پس از تولد کدامیک صحیح نيست؟

الف)در دوره جنینی فشار بطن راست بیش از بطن چپ است 

 ب)در دوره پس از تولد فشار بطن چپ بیش از بطن راست است

 ج)در دوره جنینی مقاومت  سیستمیک  كمتر از بعد از تولد است 

 د)در دوره پس از تولد فشار ریوی با مقاومت زیادی روبرو است

 

ج:تبادل

76.   ضریب فیلتراسیون به کدامیک بستگی دارد؟

الف- سطح انتشار

ب- تغییرات فشار

ج-حلالیت

د-مسافت انتشار

 

77.   فیلتراسیون مایع به خارج از مویرگ هادر اثر کدام مورد زیر کاهش خواهد یافت؟ 

       1)افزایش فشار پایان دیاستولی بطنی            2)عدم کلاپس دریچه  سياهرگي

      3)انقباض ونولها                                4)افزایش مقاومت پیش مویرگی

78.   با افزايش فشار خون سياهرگ، به هر دليل كه باشد...

الف.ميزان بازجذب مويرگ افزايش مي يابد

ب.ميزان تصفيه مويرگ كم مي شود

ج.فشار هیدروستاتیک مویرگ افزایش میابد

د.تنشن مویرگ کاهش میابد

79.   در هنگام ورزش كمترين تغيير جريان خون در كدام  عضو ديده ميشود؟

‌أ.         پوست

‌ب.     ) قلب                       

‌ج.       كليه

‌د.        مغز                             

80.   در کدام یک مویرگ خونی دیده می شود؟

‌أ.         اپیدرم پوست 

‌ب.     عدسی چشم 

‌ج.       مینای دندان

‌د.        قرینه

81.   در کدامیک از گزینه های زیر کانالهای وزیکولی بیش از دیگر گزینه ها مشاهده می شود؟

الف – کلیه- کبد      ب- کبد –طحال      ج-  کلیه – روده       د-  روده – کبد

82.   در سوختگی های شدید میزان فشار انکوتیک وهیدروستاتیک درسمت سرخرگی مويرگ چه تغییری میکند؟

الف)کاهش-افزایش        ب)افزایش-کاهش          ج)کاهش-کاهش    د)افزایش-افزایش

83.   در کدام یک از مقاطع زیر کمترین سرعت جریان خون را داریم؟

الف) آرتریول                    ب) ونول                         ج) مويرگ                       د) سیاهرگهای بزرگ          

84.   كداميك از حالات زير از عوامل ايجاد كننده ادم ريوي نيست؟

الف.انفاركتوس بطن چپ                                  ب.تنگي دريچه ميترال

ج.نارسايي دريچه ميترال                                  د.آتروفي بطن راست

85.   در کدام عارضه فشار خون ریه افزایش نمی یابد؟

الف- انفارکتوس بطن چپ                                                        ب- تنگی دریچه میترال

ج- هایپر تروفی بطن چپ                                                        د- داکتوس آرتریوزوس

86.   نیروی اصلی باز جذب مایع در غشای مویرگهای بافتی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) فشار هیدروستاتیک مویرگی                    ب) فشار اسمزی- کلوئیدی پلاسما

ج) فشار هیدروستاتیک مایع بین سلولی            د) فشار اسمزی – کلوئیدی مایع بین سلولی

87.    در کدام مورد زیر، میزان تبادل از طریق تغییر نفوذپذیری غشاء، تغییر می دهند مثل:

الف – شوکهای آنافیلاکتیک       ب- آمفیزم      ج- پنومونی       د- افزایش فشار ورید

88.    هر چه وزن مولکولی مواد تبادل شونده بیشتر باشد میزان انتقالش ........است و هر چه مسافت طی شده (فاصله سلول از مویرگ ) بیشتر باشد میزان انتقال ........ است.

الف – بیشتر – بیشتر    ب- بیشتر – کمتر    ج- کمتر – کمتر     د- کمتر – کمتر

89.    کدام یک  از جملات زیر نادرست است؟

الف – در بیماریهای عفونی میزان پروتئین میان بافتی افزایش می یابد.

ب- در آلرژی پروتئینهای میان بافتی کاهش می یابد.

ج- در کوشینگ میزان پروتئین پلاسما افزایش می یابد.

د- در سیروز کبدی  میزان پروتئین پلاسما کاهش می یابد.

90.   کدام مورد زیر از طریق تغییر فشار اسمزی کولوئیدی باعث بروز اد م می شود؟

‌أ.         خرابی در یچه های لانه کبوتری

‌ب.     تحت تاثیر هیستامین وبرادی کینین

‌ج.       انسداد ونولها

‌د.        در پروتئین اوری

91.   کدام  مورد از عوامل موثر در انتشار بیشتر تغییر میابد:

‌أ.           جذر وزن مولکولی

‌ب.     Tو  L

‌ج.       Aو S

‌د.        اختلاف غلظت و فشار

92.   در گزیدگی توسط نیش زنبور کدام یک از عوامل موثر در انتقال مواد تغییر نمی کند؟

 الف- اختلاف فشار-  A -  T    

ب S- L- A –

ج-  L - A - اختلاف فشار

د- A-S –T  

 

93.   افزایش کدام  از عوامل زیر سبب ادم یا واریس می شود؟

الف)سختی غشاء   ب)هیدروستاتیک مویرگی    ج)انکوتیک مویرگی   د) جریان لنفی  

94.   در کدام یک از اختلالات زیر ادم ایجاد می شود؟

الف) درسیروز کبدی                             ب) کوشینگ                   

ج) انقباض آرتریول                               د)کاهش نفوذ پذیری مویرگ

95.   در سیروزکبدی پروتئین پلاسما........... ودر بیماری کوشینگ میزان پروتئین پلاسما ........... ودر بیماریهای عفونی میزان پروتئین پلاسما........... می یابد.

الف- کاهش –کاهش- کاهش

ب- افزایش – افزایش- افزایش

ج- کاهش – کاهش – افزایش

د- کاهش – افزایش- افزایش

 

96.   در سرما خوردگی فشار خون ------ می­یابد و حجم ادرار به علت ------ نفوذ پذیری گلومرول­ها ------- می­یابد.

1)افزایش- کاهش- افزایش                                   2)افزایش- افزایش- افزایش

3)کاهش - افزایش - افزایش                                 4)کاهش- کاهش- کاهش

 

97.   کدامیک در کاهش گردش خون موضعی موثر نیست؟

الف- کاهش متابولیسم بافتی

ب-محدود کردن چرخه­ی کربس

ج-غلظت بالایK+

د- آرترواسکلروز

98.   کاهش کدام یک از عوامل زیر موجب افزایش جریان لنف میشود؟

‌أ.         فشار هیدرواستاتیک مایع میان بافتی

‌ب.     فعالیت پمپ لنفاتیک

‌ج.       فشار اسمزی -کلوئیدی پلاسما

‌د.        فشار هیدرواستاتیک مویرگ

99.   فشار مویرگی در یک بافت در انتهای آرتریول 35 میلی مترجیوه و در انتهای ونولی 14 است . فشار مایع میان بافتی 0 است. فشار انکوتیک در مویرگ 25 و در مایع میان بافتی (1-)است. نیروی خالص برای ایجاد حرکت مایع در عرض دیواره مویرگی در انتهای آرتریول چه قدر است؟

الف)3 به سمت خارج مویرگ        ب) 3 به سمت داخل مویرگ      ج)11 به سمت خارج مویرگ    د)11 به سمت داخل مویرگ

100.                       میزان جریان لنف در انسان تقریبا چه قدر است؟ 

  الف)10-20لیتر در روز                     ب)1-2 لیتر در روز 

ج)10-20 میلی لیتر در ساعت              د) 10-20 میلی لیتر دردقيقه

د:تنظیم موضعی

101.              کدام درست نیست؟

الف ) سطح مرجع سنجش فشار ، نقطه ای است که درآن جاذبه ای ناشی از تغییر وضعیت بدن در  فرد سالم ،بیشتر از 2-1 mmHg بر اندازه گیری فشار مؤثر نباشد که هم سطح با دریچه ی سه لتی است

ب) از جمله مخازن خونی:  طحال ، سینوسهای کبدی ، وریدهای بزرگ شکمی ، شبکه ی وریدی ، پوستی هستند.

ج) در پدیده ی تناوب انقباض مویرگ ، هورمونهای موضعی اندوتلیوم عروق نقش دارند.

د) فشار سینوس ساژیتال در سخت شامه سر ممکن است منفی باشد

 

102.              کدام گزینه صحیح است ؟

الف) رشد گردش خون جانبی حاصل از تنظیم جریان خون موضعی کوتاه مدت است.

ب) میزان عروق بافت به وسیله ی متوسط نیاز بافتی تعیین  می گردد

ج) فشار اسمزی ناشی از سدیم و پتاسیم و سایر کاتیونهای اتصالی به پروتئین های پلاسما را اثر دونان گویند.

د) افزایش اکسیژن بافتی منجر به تحریک  ترشح آنژیوژنین میشود

 

103.              محل اصلي كنترل جریان خون بافت ها ......... مي باشد.

الف.شريانچه ها     ب.شريان ها     ج.مويرگ ها     د.وريدها

104.              NO (نیتریک اکسید) ------- اندوتلین -------- عروق است و میزان تولید آن به ---------- بستگی دارد.

1) برخلاف - شل کننده - سرعت جریان خون

2)همانند - شل کننده - میزان فشار خون

3)برخلاف - منقبض کننده - جریان خون

4)همانند – منقبض کننده – کشیدگی عروق

 

105.              با تحريك سمپاتيك جريان خون در تمام قسمت هاي زيركاهش مي يابد،به جز...

الف.پوست         ب.احشاي داخل شكم       ج.كليه         د.عروق كرونر

106.              در هنگام ورزش جریان خون  کدام افزایش می یا بد؟

الف – کلیه          ب- پوست        ج-   دستگاه گوارش       د- طحال

 

107.                       عضوی از بدن که تقریبا 20درصد از حجم خون را به خود اختصاص داده حتی درفعالیت هم میزان خونرسانیش اندکی افزایش میابد؟

الف)کلیه                ب)قلب                  ج)مغز                          د)معده

108.                       بیشترین تاثیر را در تنظیم فشار خون موضعی در بافت دارد:

الف)اتساع آرتریول ها       ب)متا آرتریول ها     ج)کپیلاری    د)اتساع ونول ها

109.                       در تنظیم گردش خون محیطی آندوتلین- وازوپرسین و هیستامین چه اثری روی عروق دارد؟

الف) هر سه تنگ کننده                                           ب) هر سه گشاد کننده       

ج) تنگ کننده- تنگ کننده- گشاد کننده                     د) تنگ کننده- گشاد کننده  - تنگ کننده

110.                       کدام یک از موارد زیر از تنگ کننده های عروقی محسوب میشوند؟

الف)سروتونین     ب)برادی کینین   ج)وازوپرسین     د)هیستامین

111.                       یکی از  عوامل تنظیم جریان خون یک بافت ............است بطوریکه ...............باعث افزایش مقاومت می شود .

الف- قدر ت انقباض آرتریولها- کاهش انقباض

ب- اکسیژن بافتی- کاهش آن

ج- فشار خون وریدی  – افزایش 

د- منیزیم بافتی – افزایش سطح آن

112.                       پرخونی واکنشی یعنی :

الف)زیاد شدن جریان خون در پاسخ به افزایش فعالیت عضو

ب)افزایش جریان خون در پاسخ به افزایش فشار

ج)افزایش جریان خون پس از قطع موقت خون عضو

د)خودتنظیمی جریان خون در پاسخ به تغییرات فشار خون

113.                       کدام یک از عوامل زیر مسئول تنظیم جریان خون مغزی است؟

الف)فشار اکسیزن خون                         ب)فشار مویرگی

ج)فشار خون                                     د)فشار کربن دی اکسید در خون

114.                       کدام یک غلط است ؟

الف) معمولاً جریان خون بطور پیوسته از خلال مویرگها بر قرار می شود و قطع و وصل نمی شود

ب) غلظت 2o از مهمترین عوامل مؤثر بر باز و بسته شدن متاآرتریولها هستند.

ج) زمانی که 2o کاهش یابد ، اکسیژن بافتی کاهش یافته و تناوب جریان  خون  افزایش می یابد.

د) زمان که 2o کاهش یابد ، مدت زمان هر دوره جریان،  طولانی تر شود.

ه:تنظیم فشار خون

115.                       حدود دو هفته پس از در هایپرتانسیون ناشی از افزایش حجم خون،  کدام یک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

الف) افزایش برون ده قلب                             ب) افزایش مایع میان بافتی

ج) افزایش حجم خون                                  د) افزایش مقاومت محیطی

 

116.                       کدام گزینه درست است؟

الف) در روند تنظیم فشار خون, کورتیزول با اثر بر Mast cell ها ، ترشح هیستامین را کاهش می دهد

الب) پروستاگلاندینE یک منقبض کننده عروق است.

ج) حداقل فشار هیدروستاتیک مویرگی در گردش سیستمیک در مویرگ های گلومرول کلیه است

د) فاکتور رشد پلاکتی در روند آنژیوژنز منجر به رشد پلاکتها  می شود.

 

117.                       به دنبال اتلاف خون ، کدام مورد زیر کاهش میابد؟

الف) تعداد ضربان قلب     ب) فعالیت سمپاتیک         ج) حجم ضربه ای          د) مقاومت محیطی کل

118.                       افزایش در کدام یک از موارد زیر در پاسخ به افزایش مصرف سدیم قابل انتظار است؟

 الف)آنژیوتانسین 2

 ب)دفع سدیم

 ج)آلدسترون

 د) فعالیت عصب سمپاتیک کلیه

119.                       در سرماخوردگی فشار خون........می شود و ادرار......می گردد.

1)زیاد-زیاد   2)زیاد-کم   3)کم-زیاد 4)کم-کم

120.                       تحریک سمپاتیک در حین ورزش موجب افزایش کدام یک از موارد زیر نمی گردد؟

الف) حجم پایان سیستولی                ب) حجم پایان دیاستولی

ج) فشار سیستولی                          د) حجم ضربه ای

121.                       افزايش فشار خون شرياني به وسيله كداميك از موارد زير به صورت سريع وكوتاه مدت اصلاح ميشود؟

الف.ADH   ب. رفکس میوژنیک     ج.گيرنده هاي فشاري شرياني    د.سيستم كليوي

 

122.                       - کدام یک از موارد زیر جزء مکانیزم های تنظیم فشار خون شریانی نمی باشند؟

الف) گیرنده های  فشار                                ب) گیرنده های شیمیایی

ج) واکنش ایسکمی دستگاه عصبی مرکزی         د) مکانیسم انقباض رنین- آنژیوتانسین

123.                       در اثر کاهش کشش بارورسپتورهای کاروتید  کدام مورد کاهش می یابد؟

الف)تعداد ضربان قلب   ب) مقاومت محیطی کل    ج)فعالیت سمپاتیک    د)فعالیت پاراسمپاتیک

124.                       کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟

الف) فشار ورید مرکزی تحت اثر فشار دهلیز راست و فشار ورید محیطی است

ب) افزایش فشار دهلیز راست ، فشار ورید محیطی را افزایش می دهد.

ج) افزایش فشار محفظه شکم ، فشار ورید  مرکزی را کاهش میدهد.

د) افزایش قدرت انقباض قلبی  منجر به افزایش فشار ورید  مرکزی میشود.

 

125.                       کدام یک از موارد زیر در واکنش کوشینگ قابل انتظار است؟

‌أ.         کاهش تعداد ضربان قلب

‌ب.     افزایش فعالیت سمپاتیک

‌ج.       کاهش فشار مایع مغزی نخاعی

‌د.        کاهش فشار شریانی

و: پرفشاری

126.                       در فردی که قطع یک اندام یا برداشت جراحی مثل کلیه کرده است کدام گزینه غلط است ؟

الف) یک حلقه ی موازی جریان خون را حذف کرده است.

ب) رسانائی عروقی کل را کم کرده است.

ج) مقاومت عروقی را کاهش داده

د) جریان خون کلی یا برون ده قلب را کاهش داده

127.                       چند هفته بعداز اضافه وزن، کدام یک از موارد زیر اتفاق نمی افتد؟

الف) افزایش طول رگها                                            ب) ایجاد فشار خون

ج) فعال شدن سیستم رنین آنژیوتانسین                       د) افزایش شدت مقاومت تام محیطی

 

128.                       کدام گزینه غلط است ؟

الف) افزایش مصرف مایعات می تواند فشار شریانی را به واسطه ی افزایش برون ده قلب یا مقاومت کل محیطی بالا ببرد.

ب) نمک اضافی در مایع میان بافتی باعث تحریک مرکز تشنگی می شود.

ج) افزایش فشار خون مزمن میتواند  ناشی از اختلال در دفع مایع کلیوی باشد.

د) آنژیوتانسین نمی تواند مستقیم بر کلیه اثر کرده و نمک و آب را حبس کند

 

129.                       کاهش کدام یک از موارد زیر موجب هیپرتانسیون مزمن میشود؟

‌أ.         آنژیوتانسین 2

‌ب.     نیتریک اکساید

‌ج.       فعالیت عصب سمپاتیک کلیه

‌د.        آلدسترون

130.                       کدام یک نتیجه تنگی آئورت نزولی سینه ای نمی­باشد؟

1)افزایش فشار اندام فوقانی                         2)کاهش جریان خون  در عروق کرونر

3)افزایش سطح آنژیوتانسین 2                                   4)ادم ریوی

 

131.                       کدام یک در فرد مبتلا به پره اکلامپسی دیده نمی­شود؟

‌أ.         افزایش انقباض دیواره عروق

‌ب.     افزایش تخریب اندوتلیال عروق                               

‌ج.       افزایش فشار خون                               

‌د.        افزایش تولید نیتریک اکساید

‌ه.        افزایش پروتئین در ادرار

 

132.                       کدام گزینه غلط است ؟

الف) ا آنژیو تانسین با تحریک رسپتورهای نوع 2 منجر  به انقباض عروق میشود

ب) یکی از مهمترین عملکردهای سیستم رنین – آنژیوتانسین این است که فرد می تواند هر مقدار نمک مصرف کند بدون اینکه تغییر زیادی در حجم خارج سلولی یا فشار شریانی بوجود آید.

ج) با افزاش میزان دریافت نمک تا 50 برابر ، فشار به اندازه mmHg 6-4 افزایش میابد.

د) در بلوک سیستم رنین – آنژیوتانسین با افزایش میزان دریافت نمک تا 50 برابر ، فشار به اندازه mmHg 60-50 افزایش می یابد.

133.                       کدام گزینه غلط  است ؟

الف) تحمیل بار اضافی ( ناشی از افزایش فشار خون ) بر قلب منجر به نارسایی زودرس احتقان قلب و بیماریهای کرونر قلبی می شود.

ب) افزایش فشار خون میتواند منجر به پاره شدن یکی از عروق اصلی مغز یا خونریهای متعدد در کلیه شود.

ج) افزایش فشار خون منجر به اختلال اندوتلیال و کاهش الاستیسیته و کمپلیانس عروق می شود.

د) مجرای شریانی باز منجر به افزایش بازگشت وریدی محیطی میشود

 

134.                       کدام درست نیست؟

الف )سطح تحریک پذیری مغز به شدت تحت کنترل ]  CO2 [ و ] H+ [ است .

ب) در کیه ها عمدتاً کنترل جریان خون بر عهده ی فیدبک توبولی گلومرولی است.

ج) اگر جریان خون یک عضو را به مدت یک ساعت یا بیشتر کاهش یابد ، گاهی افزایش فشار خون تا چندین ساعت ادامه می یابد که به آن پر خونی فعال گویند.

د) هر گاه دسترسی بافتی به O2  کاهش یابد ، جریان خون بافت به شدت افزایش می یابد(پرخونی واکنشی).

135.                       در صورت مسدود شدن مسیر باز جذب مایع مغزی نخاعی (CSF) کدام صحیح نیست (پاسخ کوشینگ) ؟

الف) افزایش برون ده قلبی                            ب) افزایش MAP

ج) افزایش ترشح ANP                        د) ایسکمی موقت مغزی

 

ز: کم فشاری

136.                       در گشادی دریچه دهليزي بطني     .......،صدای اول قلب طولانی تر می شود.

‌أ.         سینی ریوی

‌ب.     سه لختی  

‌ج.       میترال

‌د.        سینی آئورتی   

137.                       تنگي  دریچه ی دولتی سبب کدام یک از موارد زیر نمیشود؟

الف)ادم ریوی    ب)ادم محیطی     ج)افزايش فشار نبض      د) افزايش فشار سيستولي ريوي

138.                       کدام یک نتیجه تنگی دریچه آئورت نمی­باشد؟

‌أ.         کاهش جریان در عروق کرونر

‌ب.     پارگی اندوتلیوم و جدار آئورت

‌ج.      آنوکسی بافت قلب                                   

‌د.       افزایش انرژی جنبشی خون ابتدای آئورت

‌ه.        افزایش فشار در عروق کرونر                        

 

139.                       کدام یک در مورد غش هیجانی  غلط است ؟

الف )افرادی که دچار هیجان شدیدی می شوند ، عروق آنها به شدت گشاد شده و فرد غش می کند.

ب) در این افراد ( هیجان زده) مرکز سمپاتیک پیام  هایی را به قلب منتقل کرده و سرعت قلب را افزایش می دهد.

ج) لیمبیک از طریق  هیپوتالاموس منجر به غش هیجانی میشود

د) پیامی که از مغز آمده نهایتاً به اعصاب سمپاتیک گشاد کننده عروق در عضلات ارسال میشود.

 

140.                        در درمان با گلوکورتیکوئیدها در شوک شدید کدام گزینه غلط است ؟

الف) این هورمون ها غشایی لیزوزوم را پایدار کرده واز تخریب سلولی جلوگیری می کند

ب) این هورمون ها ، عضله ی قلب را در مراحل  انتهایی تقویت میکند.

ج) از سرکوب مرکز و ازوموتور بصل النخاع جلوگیری می کند.

د) به متابولیسم گلوکز در سلولهای آسیب دیده کمک می کنند و از بدتر شدن جلوگیری می کنند.

 

141.                       در شوک سپتیک شدید، مهمترین عامل غیر قابل جبران بودن کدام است ؟

الف) افزایش دمای پایه بدن  ب) ایجاد لخته های منتشر داخل عروقی

ج) افزایش متابولیسم                       د) افزای متابولیت ها مثل Co2 ،+H و سموم شل کننده عروق

 

142.                       فشار نبض با برون ده قلبی نسبت مستقیم و با کمپلیانس عروق نسبت عکس دارد  .نارسایی دریچه آئورت با افزایش برون ده قلبی فشار نبض را زیاد می کند آرترواسکلروز و افزایش سن با کاهش کمپلیانس فشار نبض را زیاد می کند

143.                        

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 23:12  توسط دکتر مهدی نورالدینی  |